dokubank

sådan är den…kafkavärlden

curriculumvitae

Curriculum vitae (CV) är det latinska namnet för levnadsteckning som
bokstavligen betyder ”levnadsbana, livslopp”.
Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Wikipedia

Upprinnelsen till det här dokumentet var som ofta (när det gäller upptakter)
mångfacetterad men var en knuff i raden en dialog på debattforumet Exilen
den 11 juni 2009, med den välmotiverade frågan:
Varför skriver du inte ett någorlunda kort och sammanfattande
inlägg kring din historia?

Första delen (1948-2003) är en avskrift av ett handskrivet CV från maj 2003.
Originaltexten har här kompletterats med urler/länkar till dokumentation
som numera finns publicerad på Internet.
Andra delen är en utökning (2003 ff) ur det omfattande ärendeunderlaget
(bildexempel) och är syftet att dokumentets luckor ska fyllas efterhand.

 
Första delen (daterad 2003-05-27)
.
19420913, Alf Erik Susaeg
c/o Hammar
Bergavägen 10, 1 tr
184 30 Åkersberga
Telefon, fax email saknas
.
Bakgrund
Betyg från akademiska och andra utbildningar samt dokumentation över
lönearbeten, företagsamheter och projekt före 1989 saknas för närvarande.
Skälet är att tjänstemän hos Österåkers kommun, vid inbrott hösten 2002
i min dåvarande bostad på Norrgårdsvägen 3G Åkersberga, tillgrep ett tiotal
flyttkartonger pappersdokument innehållande bland annat alla handlingar
ovan. Rättsutredning pågår och ligger ärendet f.n. hos Stockholms tingsrätt.
Skälet till att denna CV skrivits för hand är att vid ett inbrott i början av april
2003 i min nuvarande/tillfälliga bostad på Bergavägen, min dator förstördes
och är därefter obrukbar. Skälet till att datorn inte reparerats är att jag sedan
sex år är materiellt utblottad och på grund därav saknade försäkring. En del
uppgifter är p g a det ovannämnda hämtade ur minnet med de begränsningar
det innebär. Bilaga 2 ger en övergripande bakgrundsbild.
1948 Flyttar (med modern)från Norge till Sverige url00657  url00661.
[Komplettering 2010-10-03. Inskrivs i dåvarande svenska folkskola (Kall,
Jämtland) under födelsenamnet Alf Erik Susaeg. Efternamnet ersattes under
de första skolåren av Eriksson… styvfaderns efternamn. Namnbytet skedde
”automatiskt” utan formalia och kallades i fortsättningen Alf Erik Eriksson
även i formella sammanhang; skolbetyg, körkort, flygcertifikat etc. Felet
upptäcktes med tiden och ”återtog” i början av 90-talet, även formellt, det
norska födelsenamnet Susaeg].
1955 Utgång sjuårig folkskola.
1955-1963 Springschas, lagerarbetare, betongarbetare, truckförare,
bergsprängare, licenssvetsare, arbetsledare mm.
1965 Realexamen, Stockholms Aftonskola
1968 Flygcertifikat. Dykarutbildning
1969 Ingenjörsexamen, maskinlinje.
1971 Bussförarutbildning (för finansiering av Handelsstudierna).
1973 Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm.
1974 Etablering av det första egna företaget (Svensk DatateknikAB).
1976 Nordisk mästare hanggliding (Åre) url00802
1977 [Komplettering 2010-10-03. Allt underlag och all dokumentation
från tíden ”före möglet” förskingrades, förstördes och försvann tiden ”efter
möglet” (mer nedan). Den ovannämnda namnförbistringen(jfr 1948) levde
dock kvar. Bl a i en bild som av slump pträffades på Internet augusti
2008 där det står; ”Flygare: Alf Susaeg
.

HangGlidingVM1978-3
(större bild…klicka bild)
Vilket är både sant och falskt.
Sant är att när bilden togs 1978 kallades flygaren Alf Erikson…som då
i verkligheten/ovetandes hette Alf Susaeg. Snurrigt…men sant.
Ett liknande exempel dök lika oväntat upp i början av september 2010;
ett bildreportage från dåvarande papperstidningen Dare devil
drake1119
större bild…klicka bild
Mer om turerna om och kring detta ‘uppdykande’ kommer under
den här länken(tom just nu).

.

1978 Uppbyggnad och invigning New Sports House, Stockholm

url00798 (skateboardbana mm url00799
Extremt medialt uppmärksammat i ffa dåvarande genomslagskraftiga monopoltelevision url00216)

1979 Sverigeturné New Sports Circus (ca 30 platser/flygfält,
50 medarbetare/artister. Mycket omtyckt och – omskrivet i media)
1980 Vattenskada uppdagas i bostaden på Norrtullsgatan(Vasastaden) i
Stockholm.
Hyresvärden reparerar.
Helikoptercertifikat
Metro Air, New York  url00801
1981 Etabl Norrtullslagret AB. Sveriges första s k pallbutik.
1983 Etabl Hemkört AB. Distribution dagligvaror via franchising. Ca 50
distributörer.
1985 Tilltagande oförklarliga hälsobesvär.
1987 Introduktion Centerpoint System; informationshanteringssystem
för individuellt bruk. Bästa tänkbara användaromdömen url00452.
1988 Allt allvarligare ihållande hälsobesvär. Heltidssjukskriven.
1989 Omfattande mögelskador i bostadens duschrum uppdagas; följden
av hyresvärdens fuskreparation 1980.
1990 Evakuering från Norrtullsgatan. Katastrofen ett faktum. Köper en
fastighet i och flyttar till Köpings kommun.
1991 Kafkaprocessen inleds. Överraskas på ett hotellrum i Västerås den
15 januari. Frihetsberövas och omhändertas för sluten psykiatrisk tvångsvård.
Diagnoser (enl epikris) ”rädsla för mögel”, ”297W parasitos paranoia” mm.
Frisläpptes efter tre(3) dagar tack vare hjälp från goda vänner, advokater och
rättrogna poliser/åklagare. Ansvariga läkare småningom fällda url00412
1992 Flyttar till Ljusterö p g a den där särskilt rena/friska luften.
1992-95 Heltidssjukskriven(sedan 1988). Arbetar efter förmåga med alla
rättsliga följder av mögelkatastrofen 1989. Hälsan stadigt förbättrad!
1996 Försäkringskassa och Socialtjänst inleder en samordnad
utarmningskampanj med, som det senare visade sig, syfte att stoppa min
kamp mot de för mögelskadan 1989 ytterst ansvariga försäkringsbolagen
(Trygg Hansa bl a). Ställs hösten 1996 helt utan försörjning. Överlever de
närmaste två åren tack vare hjälp från gamla vänner url00803
1998 Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen beslutar
i dokumenterat samråd våren-98 att via mitt ombud erbjuda ’fri lejd’ och
tryggad grundförsörjning i utbyte mot ’frivillig’ sinnesjukförklaring url00504
Erbjudandet avböjs och hotar då socialtjänsten i Österåker med att jag –
ordagrant: ”…ska få krypa till korset på svältgränsen” url00505
1999 Se bilaga 3. url00444
2000 Utpressnings- och utsvältningsprocesserna börjar resultera. I ett av
myndigheterna samordnat och utstuderat brutalt rättsövergrepp med
Österåkers kommun som primus motor, tvingas jag bort från den
hälsosäkrade bostaden på Ljusterö. Allt bohag och alla tillhörigheter utom
gångkläder ”omhändertas”. Lyckades rädda dator och ett tiotal flyttkartonger
pappersdokumentation. Ställs på bar backe. En granne förbarmar sig och
erbjuder tak över huvudet den närmaste månaden url00794
Påtvingas därefter av Österåkers kommun fortsatt boende i ett
fuktmögelskadat(!)  utrymme i Åkersberga om ca 15 kvadratmeter url00281
2001 Intrång på och avstängning av min hemsida på Internet url00434
(jfr utdrag 1997-07-24, bilaga 2, då den sortens övergrepp började url00714).
Myndigheterna ”omhändertar” och förstör bevisning från mögelskadan 1989
som förvarades på Sveavägen 169, Stockholm  url00211
Hälsan radikalt försämrad igen, trots öppet fönster dygnen runt, året runt.
Minus 15 grader Celsius vid sovplatsen julhelgen 2001 url00281
2002 Högsta domstolen håller i mögelmålet T4882-95 den 12-13 februari en
huvudförhandling som veterligen saknar motstycke vad gäller jäv, rättegångsfel
och brott vid utövning av tjänst url00795  Jfr utdrag 2002-05-23 bilaga 2, sid 4.
Övergreppet anmält till Europadomstolen.
Fuktmögelskadorna på Norrgårdsvägen besiktas och bekräftas, efter två
års boende i det hälsofarliga utrymmet url00368  En flyttkarusell inleds med
ett tiotal bostadsbyten de närmaste månaderna. Allt planerat och regisserat av
Österåkers kommun, under även i övrigt oupphörliga grova övergrepp och –
kränkningar. Jfr bilaga 2, sid 4 (exempel url00810)
Tjänstemän hos Österåkers kommun bryter sig i slutet av augusti in på
Norrgårdsvägen och ”tar hand om” allt det vid Ljusteröövergreppet räddade
bevismaterialet url00540 (Jfr inledning).
Total försörjningsblockad inleds september 2002. Överlever genom
dörrknackning och försäljning av CD-skivan ”Kafkaprocessen” url00804
2003 Försäkringskassan genomför i januari ett polisassisterat övergrepp
under falsk anmälan om ”hot mot tjänsteman” mm och ‘avslutade’ därefter ¨
mitt femtonåriga sjukärende med beslutet/beskedet att jag ”inte har rätt
till någonting”. Kontakt med nytillträdda kommunalrådet i februari som
lovar hjälp (bil 1). Ryckvisa försörjningsstöd beviljas.
Inbrott i bostaden på Bergavägen i början av april och förstörs min dator.
Bilaga 5 visar försörjningssituationen 1988-2003.
Aktuella omständigheter
Saknar för dagen såväl mat som annat livets nödtorft, efter den senast
inledda försörjningsblockaden den 30 april 2003.
Lever sedan tre år i de gångklädet jag bar vid övergreppet på Ljusterö den
4 april 2000. Saknar alla normala kommunikationshjälpmedel (telefon, fax,
email). Hälsan kontinuerligt försämrad efter Ljusteröövergreppet. Extremt
sömn- och vilobehov. Besvär med bl a syn och synskärpa.
Bilaga 6 sammanfattar hälso- och boendesituationen per september 2002.
Senaste anställning 1970-71 (platschef nya Riksdagshuset, Stockholm).
Har således varit borta från löntagarmarknaden de senaste trettiotvå åren.
Förmodligen orsak till att Socialtjänsten i Österåker för fem år sedan ansåg
det vara ”löjligt”  med ett arbetssökande i mitt fall. ”Vem vill anställa honom”
frågade 1:e socialsekreteraren Elisabeth Andersson ordagrant, i april 1998.
Idag, efter ytterligare fem års skoningslösa förföljelser och en totalt ödelagd
tillvaro, har omsorgsmyndigheterna ifråga genom ett trollslag
förklarat mig fullt frisk och dito arbetsför!
Kan någon annat än imponeras av en sådan bedrift?
Paras sedan de Österåkerska tjänstemännens fantastiska bedrift med senast
inkomna och förbisedda expertråd (docenten Ulf Malm 2003-05-24, bil 7)
blir med säkerhet det hela ofattbart. Samtidigt som författaren och
dramatikern Bertholt Bretchts sentens nedan blir fullt begriplig:
Åkersberga 27 maj 2003,  Alf Susaeg
.
Andra delen (upprättad 2009-07-18):
 
2003-2004 Uppsöker kyrkan den 25 september 2003 då det stod klart att
den långvariga bristen på ordentlig föda var livshotande.
Kyrkan åtar sig att i egenskap av befullmäktigat ombud föra min talan hos
Österåkers kommun.
Elva månader senare, den 20 augusti 2004, meddelar kyrkans handläggare
diakonen Kennetn Flood:
“Jag har förstått under vägen att dom har ingen som helst tanke på att rätta
till det hela” url00805
Den 7 oktober 2004 skriver kyrkan till Österåkers kommun med anledning
av de tre av kommunen alltjämt förbisedda sk huvudsakfrågorna; den dagliga
försörjningen, det hälsofarliga boendet samt de stulna domstolsbevisen och
avslutar kyrkan sin skrivelse med
“…den destruktiva utvecklingen av Alf Susaegs fall måste brytas” url00112
Den 3 november 2004 frånträder kyrkan under chockerande former, sitt
ombudsmannaskap.
På grund av föregående oroväckande turer dokumenterades mötet med dold
bandspelare. Mötet bildspelskonverterades våren 2008 och talar bäst för sig
självt url00224
2005 Kyrkan ändrar inställning och tillträder åter Kenneth Flood den 18 januari
2005 som ombud hos Österåkers kommun url00806  Kyrkans arbete med de
nu kroniskt akuta sakfrågorna fortsätter därefter i det gamla spåret, och leder
det hela endast till otaliga påminnelser och småningom total tystnad/passivitet
från kyrkans sida. Utan annat val fortsätter de egna ansträngningarna att återfå
de av kommunen stulna domstolsbevisen eftersom det utan underlaget ifråga
är omöjligt att fullfölja Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 url00795
då som bl a Konsumentverket meddelar(7 december 2005): “I domstol måste
man visa att man har rätt, annars förlorar man” url00540  url00569
2006 Upprättelse- och påminnelseprocesserna fortsätter. Enstaka rättsinnade
och orädda observatörer kommer till undsättning  url00450  url00493
2007 Påminnelseprocessen hos kyrkan fortsätter, utan annat val. Detta då
kyrkan förhindrar upprättelsearbetet genom sitt innehav av all information
i sak, avseende kyrkans fleråriga ombudskontakter med Österåkers kommun.
Tidigare misstankar om att kyrkan, i lagens mening, agerar uppsåtligt (grovt)
trolöst genom att skydda kommunens ansvariga politiker och tjänstemän får
ytterligare näring. Den aktuella problematiken resumeras i en påminnelse
hos kyrkan den 1 februari url00581
I mitten av oktober är nödläget outhärdligt  uppsöks kyrkan igen och föreslår
Kenneth Flood att åter kontakta kommunledningen för att ställa det hela
tillrätta och  inleder enligt uppgift åter samtal med bl a kommunalråden Ingela
Gardner-Sundström och Bengt Svensson url00807
Vid det s k biblioteksövergreppet den 3 december stoppas igen tillgång till
Internet och elektroniska kommunikationer med omvärlden url00808
Övergreppet polisanmäls och lämnas därefter, som vanligt, utan åtgärd.
2008 Kenneth Floods kontakter med kommunen fortsätter, utan resultat.
Den s k samtalsgrupp som skulle upprättas hos kommunen kom aldrig till
ens ett första samtal då gruppens huvudperson; kommunalrådet Ingela
Gardner Sundström, enligt Kenneth Flood oväntat ”hoppat av”.
Vi ett bandinspelat möte hos kyrkan den 28 april resumerades läget och
bildspelskonverterades ljudfilen; url00226 Vid detta möte förnekar
Kenneth Flood öppet kyrkans ombudsmannaskap, men erbjuder hjälp med
dator och CD-brännare (för min försörjning och gatuförsäljning av den s k
KafkaCDn) då det enligt Flood ”…är ju ett sätt för dig att finansiera din
tillvaro”
Vid ett möte den 17 juni meddelar Kenneth Flood att han har talat med sin
chef, kyrkoherden Jan Bonander, som enligt Flood ”…tycker att jag ska
släppa det här caset…” url00227 (bild#104 ff)
Vid möte den 19 juni meddelar Kenneth Flood att jag kommer att få ett brev
från kyrkan och att ”...i det brevet kommer att stå var vi står nånstans.”
url00275 (bild#99 ff). Det brev Kenneth Flood åsyftade…url00147
Mitt svar till kyrkan den 15 juli url00223
Kyrkans ‘CD-brännarleverans’  url00791 och Internetanslutning url00790
den 17 juli.
Ägnas tiden därefter åt, förutom den hart när omöjliga gatuförsäljningen av
KafkaCDn,  att öppna det i januari 2001 tilltäppta ‘andningshålet’ på Internet,
skydda de nya websidorna och fortsatta e-brevförbindelser via nätet url00515
Aviseras i november ett nytt misstänkt rättsövergrepp url00352 som efter ett
antal turer omedelbart avblåses efter ett kort telefonsamtal från kyrkan till
myndigheten ifråga url00341  url00339  url00564
2009 Fortsätter arbetet med websidor, bloggar och löpande säkringar av
den (helt) avgörande tillgången till Internet.
Efter den avvärjda och misstänkt uppsåtliga datorattacken (nov-dec 2008)
förstörs istället en extern hårddisk (270 Gigabyte)  url00547
Skadegörelsen polisanmäls och lämnas därefter, som vanligt, utan åtgärd.
I syfte att få till stånd en öppen debatt om och kring det gravt korrumperade
rättsväsendet ansöks i slutet av maj om medlemskap hos debattforum Exilen,
öppnas s k trådar, saboteras trådar och har alla ansträngningar även i den
delen varit (nästan)förgäves.
Det s k Ingemysteriet i mitten/slutet av juni är (per 19 juli 2009) alltjämt en
en gåta som väntar på svar url00809 och är kyrkans passivitet i huvudsak
oförändrad (den 19 juli 2009). Senaste avhörande från kyrkan i sakfrågorna
ett svar från diakonen Kenneth Flood – utan svar  url00741
Skrivelse till Socialdepartementet  url00812 med efterföljande e-brev från
Yrsa Häggström url00813
 
————
Som även nämns i ingressen bildar delarna ovan (endast)en ram med många
luckor att fylla.
.
Länkar och kommentar till rättsväsendets, med berörda myndigheters,
ageranden saknas i huvudsak(per 2009-07-19) Underlaget är samtidigt
så omfattande och komplicerat att det sannolikt kräver hantering under
någon annan form och/eller annat format. Får se hur detta ska lösas…
.
.
.
.
Websidor/bloggar

.

Vissa filer ffa bildspel går (ibland) inte att öppna från vissa dokument men
fungerar numera alla urler/länkar från http://urlbank.wordpress.com/
.
Dokumentet senast uppdaterat 2010-10-03
 ——-
—————
 
Annonser

Written by susaeg

19 juli, 2009 den 13:02

Publicerat i Uncategorized